KM#01 สรุปประเด็นงานสัมมนาการสอนแบบก้าวหน้า (1)

การสอนแบบก้าวหน้า

โดย ดร.คนึงรัตน์ จันทร์สุริยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนและพ้ฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนในรูปแบบ Progressive Education ที่เน้นรูปแบบการสอนแบบ ABL (Activities Based Learning) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการประเมินผลจากผลลัพธ์

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Learning) หมายถึง การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกระบวนการ “เรียนรู้”  (Facilitator or Tutor) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียนเตรียมต้วล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน ผู้เรียนจะศึกษาวัตถุประสงค์รายวิชา กิจกรรมการเรียน รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน และเอกสารอ้างอิงที่แจกให้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนเข้าชั้นเรียน

2.ทดสอบความรับผิดชอบ เรื่องการเตรียมตัวล่วงหน้าเมื่อเข้าชั้นเรียนโดยเครื่องมือหลัก คือ Readiness Assurance Process เริ่มด้วยแบบวัดความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย (Multiple Choice Question: MCQ) และแบบทดสอบอัตนัยประเภทบรรยายสั้นๆ (Constructed Response Question: CRQ) เพื่อทดสอบความรู้ที่ให้ผู้เรียนอ่านมาล่วงหน้า จากนั้นวัดความรู้รายกลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: G-RAT) โดยแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันทำแบบทดสอบชุดเดิม แต่ให้เวลาทำแบบทดสอบนานขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากทำแบบทดสอบเป็นกลุ่มเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่ม และอภิปรายระหว่างกลุ่ม โดยผู้สอนร่วมอภิปราย และอธิบายแนวทางการคิดคำตอบที่ถูกต้องจนครบทุกข้อ

Image

จากประสบการณ์ของการสอนภาษาฝรั่งเศสของผู้เขียน พอจะสรุปได้ว่าการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการทำงานเป็นทีม และมีการทำกิจกรรมร่วมกันนั้น ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยาย แต่การเรียนรู้แบบทำงานเป็นทีม มีช่วยให้ผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า และสามารถคิดวิเคราะห์ได้มากกว่า เพราะผู้เรียนมีเวลาค้นคว้า ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีความสุข และทำให้ชั้นเรียนไม่น่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนแบบก้าวหน้านี้ ควรนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายาม ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลของการเรียนรู้และการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง เอกสารประกอบการสัมมนาการสอนแบบก้าวหน้า โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล วันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โรงแรมรอยัลฮิล นครนายก

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเรียนการสอน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s