KM #04: การสอนที่มุ่งผลลัพธ์โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน

เรื่อง การสอนที่มุ่งผลลัพธ์โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาการสอนแบบก้าวหน้า เรื่อง การสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome – based Education) โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – based Learning) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เป็นการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเปลี่ยนจากการเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย (Lecture – based Learning) มาเป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity – based Learning) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคการสอนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ได้ดังนี้

  1. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ “ปัญหา” เป็นหลักในการแสวงหาความรู้ด้วยกลวิธีหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั้น โดยผู้เรียนจะต้องนำปัญหามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสงหาความรู้ใหม่ (มนสกรณ์ วิทูรเมธา, 2554)

  1. การเรียนรู้การสอนแบบโครงงาน

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่

กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากเรียนรู้ของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จำเป็นต้องตรงกับตำรา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)

  1. การสอนโดยบทบาทสมมติ

บทบาทสมมติ คือ การให้บุคคลสวมบทบาทที่สมมติขึ้น เพื่อแสดงพฤติกรรม คำพูดของผู้อื่น เช่น

นักศึกษาแสดงเป็นอาจารย์ ก็จะต้องศึกษาว่า อาจารย์จะต้องแสดงกิริยาท่าทาง คำพูดอย่างไร การเลียนแบบพฤติกรรม อาจจะรับรู้ได้จากประสบการณ์ตรงของผู้แสดงเองก็ได้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2556)

  1. การสอนโดยใช้เกม

การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกม (Game) คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เล่นเกมตามกติกา และนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ (ทิสนา แขมมณี, 2548)

  1. การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัย (Research-based Instruction) บางครั้งอาจเรียกว่า การสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือ ผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช้การประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือทำวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ แก่ผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2548)

  1. การสอนแบบใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย

วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4 – 8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2548)

  1. การสอนโดยใช้การอุปนัย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive) คือ กระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการนำตัวอย่าง / ข้อมูล / ความคิด / เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปรากฎการณ์ ที่มีหลักการ / แนวคิด ที่ต้องการสอนให้แก่ผู้เรียน มาให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์                 จนสามารถดึงหลักการ / แนวคิดที่แฝงอยู่ออกมา เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ต่อไป หรือกล่าวสั้นๆ ได้ว่า เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่างๆ ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2548)

นอกจากนี้ ยังมีการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และเทคนิคอื่นๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติได้

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s