KM#06 การรับรองคุณภาพการสอนของมธบ.

โดย อ.วัชรีพร สุทธิกรกมล และ อ.ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์

1. การขอรับรองคุณภาพการสอน

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้บรรยายเกี่ยวกับการขอรับรองคุณภาพการสอนของอาจารย์ว่าเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนอาจารย์ที่สอนดีและตั้งใจสอนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (แบ่งเป็นระดับดี และดีมาก) การรับรองนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งปันความรู้ระหว่างอาจารย์ รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์คณะ

ข้อแนะนำในการขอรับรองคุณภาพการสอนมีขั้นตอนดั้งนี้

1. อาจารย์เตรียมเอกสาร (ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา) ประกอบด้วย ประมวลการสอนและแผนการสอนรายคาบ เอกสารประกอบการสอน รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน และวิธีการสอนแบบก้าวหน้า

2. การเขียนแผนการสอนมีรายละเอียดคือ

2.1 ระบุหัวข้อความรู้ครบตามคำอธิบายรายวิชา
2.2 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยคำกริยาที่ผู้สอนประเมินได้
2.3 มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย
2.4 ระบุกิจกรรมในแผนการสอนรายคาบอย่างชัดเจน

3. อาจารย์เสนอขอรับรองคุณภาพการสอนต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านคณบดี หรือ คณบดีเสนอชื่ออาจารย์

4. เกณฑ์การประเมินมีขั้นตอนดังนี้

4.1 อาจารย์เสนอ เอกสารหลักฐาน (ครั้งที่ 4 ขึ้นไป ส่งผลการวิเคราะห์ผู้เรียน และ นวัตกรรม หรือ วิจัยในชั้นเรียน) มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน หรือ สื่อการสอนย้อนหลัง ผลคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษา
4.2 คณบดีเสนอ รายงานผลการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน หรือ สื่อการสอนย้อนหลัง ส่งผลคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม (ตามที่คณะกรรมการขอ) ในช่วงปลายภาค

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการสอนจากประสบการณ์ตรง

ผศ. วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ผู้ได้รับรองคุณภาพระดับดีมาก ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการสอนจากประสบการณ์ตรง ว่าควรมีการเปลี่ยนทัศนคติก่อนเพื่อให้บรรลุผล โดยแบ่งการเตรียมความพร้อมเป็น 3 ช่วงคือ

1) ช่วงก่อนสอน ควรมีการวางแผนการสอนที่สามารถนำมาใช้ได้จริง มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ประกอบกับสื่อที่นำมาใช้จะต้องไม่ใช้เวลานานจนเกินไปและ ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอนคาบนั้น

2) ช่วงขณะสอน การสอนควรดำเนินไปตามแผนการสอนที่ได้เตรียมไว้ มีการขึ้นหัวข้อสำคัญให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าจะเรียนอะไรในคาบนั้น ควรเน้นให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย (Teach less – learn more)

3) ช่วงหลังการสอน เมื่อสอนเนื้อหาแล้วต้องมีการติดตาม feedback ของนักศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงการสอน โดยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนตั้งแต่ช่วงแรกของการสอน (ก่อนสอบการภาค) เอาใจใส่นักศึกษาที่ตามการสอนไม่ทันและตอบสนองให้ผู้เรียนได้รู้ในทันที เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงการเรียนต่อไป ทั้งนี้ การใช้ feedback และกำหนดเวลาการให้ feedback และกิจกรรมที่จัดขึ้น จะต้องมีความชัดเจนและมีระบุไว้ในแผนการสอน

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพการสอนนั้น วิทยากรได้ย้ำว่าวิธีการสอนที่ตรงตามแผนการสอนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการตรวจเยี่ยมชั้นสอนจริงในระหว่างดำเนินการประเมินนั้นจะประเมินตามแผนการสอนโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะเป็นคาบเรียนใดตลอดภาคการศึกษา

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การประกันคุณภาพ, การเรียนการสอน และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s