KM#08 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอน วิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอน วิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ปีการศึกษา 2555

สรุปโดย ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

อาจารย์กัลยา สว่างคง ได้เสนอผลงาน โครงการบริษัททัวร์จำลอง Season II “จากจำลองสู่ของจริง” โดยมีเนื้อหาเป็นการนำเทคนิคการสอนแบบ project-based learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชา การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ในปีการศึกษา 2555 และได้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนจากมหาวิทยาลัย

ผู้สอนได้นำเสนอตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงเสมือนได้ฝึกปฏิบัติงานในบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็ก ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ทดลองทำด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด และการประเมินตนเอง

ผู้สอนมีบทบาทสำคัญคือ ให้ความรู้ด้านทฤษฎี หลักการและกระบวนการ ชี้แนะแหล่งข้อมูลและวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้อง ให้คำปรึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด แนะนำวิธีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นระยะ และตรวจสอบผลงาน โดยให้มีการนำเสนอ และเชิญกรรมการภายนอกจากสถานประกอบการมาร่วมประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการเผยแพร่สู่สถานประกอบการ โดยมีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่นักศึกษา มีการรวบรวมผลการประเมินเพื่อตัดสินความสำเร็จงาน และนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมนำเที่ยวจริง

ในการจัดนำเที่ยวจริงนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเสมือนทำงานในบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ นักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อยรับบทบาททำงานในแต่ละแผนกงานของบริษัท มีการขายรายการนำเที่ยวให้กับบุคคลภายนอก มีการทำโครงการจิตอาสาและการฝึกปฏิบัติงานจริงในส่วนงานต่างๆ ระหว่างการเดินทาง และจัดให้มีการประชุมประเมินผลหลังจากการเดินทาง เพื่อให้นักศึกษาได้สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

อาจารย์กัลยา สว่างคง ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำการสนทนาวิชาการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการของมหาวิทยาลัย เมี่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

คลิ้กเพื่อชมสไลด์พาวเวอร์พ้อยท์ที่ใช้นำเสนอในการสนทนาวิชาการ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s