KM #30 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากการประชุมวาระพิเศษ KM Day ประจำภาคการศึกษาที่ 2558/3

โดย อ.ภควดี วรรณพฤกษ์

 

เนื่องจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเลือกให้เป็นคณะนำร่องของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย จึงขอสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการและประโยชน์ที่บุคลากรทุกท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ไว้ ณ ทีนี้

โครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สำนักงานของหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้ปรับรูปแบบการใช้สำนักงานทั้งด้านกายภาพและในกระบวนการทำงานให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำนิยามของสำนักงานสีเขียว ไว้ดังนี้

สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบโครงสร้างทางกายภาพและมีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)

โครงการสำนักงานสีเขียวได้วางแนวทางในการปรับปรุงสถานที่ทำงานไว้ทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดการองค์กร
สำนักงานมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน มีการวางแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการทบทวนโดยฝ่ายบริหารอยู๋สม่ำเสมอ
2. การดำเนินงาน
สำนักงานมีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดมุมความรู้ หรือการจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร มีการดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร
มีการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และทรัพยากรอื่นๆอย่างคุ้มค่า
4. การจัดการของเสีย
มีการจัดการขยะและน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
มีการจัดการทางกายภาพให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งเรื่องของอากาศ แสง เสียง และความน่าอยู่
6. การจัดซื้อและจัดจ้าง
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. มีการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประโยชน์ที่สำนักงานและบุคลากรจะได้รับจากการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. มีทั้งด้านการประหยัดงบประมาณ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และการใช้กระดาษ
  2. เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดี
  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  4. เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรับผิดชอบมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมในสำนักงาน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Green Office และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s