เกี่ยวกับเว็บไซต์องค์ความรู้

หน้า “องค์ความรู้” นี้ มีจุดประสงค์ในการพัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประเด็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยสรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดเสวนาเฉพาะเรื่องที่บุคลากรสนใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการประชุมบุคลากรที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การสัมมนานักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนอกห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมภายนอก

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้และนำสนทนาในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาความรู้เฉพาะสาขาวิชา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s